Syventävät opinnot

Moduuli 1 Syventävät opinnot: Julkisorganisaation johtamisen opinnot I (20 opintopistettä)

Julkisorganisaation johtamisen opinnot I on yhteinen moduuli kaikille Public MBA -koulutusohjelman osallistujille. Moduuli käynnistetään uudistettuna seuraavan kerran syksyllä 2015. Alla esimerkinomaisesti tammikuussa 2014 käynnistyneen moduulin sisältö. Mikäli haluat tutustua eMBA-opintoihin, on yksittäisille jaksoille osallistuminen mahdollista.

1. jakso 21.-22.1.2014
Kunnallishallinnon murros ja johtaminen - Kunta hierarkiana, verkostoissa ja markkinoilla (4 op)
Kunnallispolitiikan professori (kuntajohtaminen) Arto Haveri, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Kuntamurros, tulevaisuuden muutostrendit ja verkostokunta kunnallishallinnon mallina

 • Tulevaisuuden muutostrendit, kunnallishallinnon murros, erilaistuvat kunnat ja elinvoimaisuuden säilyttäminen
 • Hallinnan teoria ja kuntien käytäntö; hierarkiat, verkostot ja markkinat hallinnan välineenä
 • Verkostokunta toiminnan ja johtamisen mallina: suorasta välilliseen ohjaukseen, kuntayhteistyön johtaminen

Kunnan strateginen johtaminen

 • Strategisen johtamisen teorian kuntasovellus
 • Strateginen päätöksentekokyky ja toimeenpanokyky erilaisissa toimintaympäristöissä
 • Johtaminen yhteisön johtamisena; miten voimaannuttaa kuntayhteisöä ja kuntalaista hyvinvoinnin edistämiseksi?

2. jakso 8.-9.4.2014
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen (4 op)
Hankejohtaja Lasse Mitronen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Asiakkuustrategia

 • Asiakkuusstrategian luominen ja toteuttaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen

Asiakaslupaus ja asiakasarvo

 • Asiakasarvon tuottaminen palvelu(liike)toiminnassa
 • Asiakasarvon tuottaminen julkisella sektorilla

3. jakso 10.-11.9.2014
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko johtamisessa (4 op)
Professori Risto Ritala, Tampereen teknillinen yliopisto

Systeemiajattelun rooli johtamisessa
Monimutkaisuuden järjestelmällinen käsittely systeemimallien avulla
Dynaamiset verkostot, vuorovaikutus ja takaisinkytkennät
Toimintaprosessien mallinnus
Päätöksenteon tavoitteet ja ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen; monitavoitteinen optimointi
Systeemien suunnittelu ja elinkaarivaikutuksen arviointi

4. jakso 26.-27.11.2014
Työhyvinvoinnin johtaminen - Inhimillinen pääoma strategisena menestystekijänä (4 op)
Professori (työorganisaatioiden toimintakunto) Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Työhyvinvoinnin käsite ja yhteydet tuloksellisuuteen

 • Peruste työhyvinvoinnin tarkastelulle - aineeton pääoma menestystekijänä
 • Työhyvinvoinnin taustateoriat: yksilöterveydestä työyhteisön toimivuuteen, positiivisen psykologian voimavaranäkökulma ja työnimu
 • Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteydet
 • Työhyvinvoinnin normiperusta
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessi, työhyvinvointisuunnitelma, uudet tunnusluvut

Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Työhyvinvointia tukeva johtajuus, tunneäly
 • Esimiehen työkalupakki: puheeksiottaminen, palautteellisuus, ristiriitojen ratkaiseminen

Työyhteisö työhyvinvoinnin edistäjänä

 • Sosiaalinen pääoma
 • Työyhteisötaidot

Oman hyvinvoinnin edistäminen

 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin malli ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Psykologinen pääoma: itseluottamus, toiveikkuus, realistinen optimismi ja sitkeys ja niiden lisääminen
 • Stressin tunnistaminen, palautuminen ja vapaa-aika

5. jakso 21.-22.1.2015
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa (4 op)
Johtaja Markku Sotarauta, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Luova kehittäminen kunnissa ja kaupungeissa

 • Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu
 • Johtajuus ja verkostot luovissa kaupungeissa ja kunnissa
 • Valta, tietämys ja kyvykkyydet innovaatiojärjestelmien kehittämisessä

6. jakso 27.3. 2015
Tutkielmaseminaari ja -juhlaEmpty
General Executive MBA
Empty
General Executive MBA
Empty
MBA Alumni

Etusivu
Tulosta tämä sivu Sivukartta